Activiteiten
Waar houdt het MODB zich zoal mee bezig? Een beknopt overzicht van een aantal zaken waarmee het MODB zich sinds het begin van de jaren negentig heeft bezig gehouden.

 • Structuurschets Bollenstreek
  Het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek (SDB) waarin de gemeenten van de regio samenwerkten, publiceerde begin 1992 de Structuurschets Bollenstreek. Hierin werd de nadruk gelegd op verdere groei van de dorpen en uitbreiding van bedrijventerreinen en glastuinbouw, ook buiten de dorpen. Het MODB reageerde hierop met het uitbrengen van de nota Reactie Structuurschets Bollenstreek, voorstel voor plan van aanpak (april 1992). Hierin werd de waarde van het historisch gegroeide landschap met strandwallen en strandvlakten geschetst. Benadrukt werd dat de dorpen niet aan elkaar mogen groeien en dat de strandvlaktes open moeten blijven. Veel aandacht ging in deze nota ook uit naar een veel schoner milieu in het hoofdstuk, getiteld Milieu en een duurzame samenleving. Het MODB sprak dus al in 1992 over duurzaamheid! Het was de eerste keer dat het MODB van zich liet horen.

 • Geen Bollenstad maar Bollenstreek
  Als vervolg op bovengenoemde nota zocht het MODB contact met vertegenwoordigers van de WLTO-kring Duin- en Bollenstreek (WLTO: Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie). Voor het behoud van het karakteristieke landschap van de Bollenstreek is het van belang dat er een vitale bollensector in de streek behouden blijft. De gesprekken tussen WLTO en MODB bleken vruchtbaar en besloten werd een gemeenschappelijke nota uit te brengen. In juni 1993 nam Fedde Jonkman, de toenmalige voorzitter van het SDB, de nota Geen Bollenstad maar Bollenstreek, de ruimtelijke ontwikkelingsrichting in de Bollenstreek in ontvangst. In deze nota spraken MODB en WLTO zich uit voor behoud van de kenmerkende natuur- en landschapswaarden van de regio. Nieuw in deze nota waren de ecologische verbindingen tussen de natuurgebieden. De aanzet hiertoe was gegeven in het in 1990 gepubliceerde Natuurbeleidsplan van de Rijksoverheid.

 • Parkeerplaats voor touringcars bij kasteel Keukenhof
  Na een inventarisatie van de vleermuizen rond kasteel Keukenhof besloot het MODB in 1994 stappen te nemen die konden leiden tot het opheffen van de grote bussenparkeerplaats onder de oude eiken. Na afwijzing van dit voorstel bij het bestuur van de Keukenhof en de gemeente Lisse werd geprocedeerd tot aan de Raad van State. Het MODB werd niet in het gelijk gesteld. Pas in 2009 verdwenen de touringcars naar parkeerplaats-oost.

 • Pact van Teylingen
  Eind 1994 kwam de provincie Zuid-Holland met grootscheepse woningbouwplannen in de Bollenstreek. Vanuit allerlei organisaties uit de regio klonken felle protesten. Dit bracht de provincie er toe een andere insteek te kiezen. Onder leiding van een door de provincie aangestelde coördinator werden breed samengestelde werkgroepen aan het werk gezet. Dit overleg leidde in maart 1996 tot ondertekening van het Pact van Teylingen. Behalve door de provincie en de gemeenten werd het Pact ook ondertekend door het Hoogheemraadschap van Rijnland, de land- en tuinbouworganisaties, de stichting Duinbehoud en het MODB. Wat de natuur betreft werd de aanleg van de ecologische verbindingen vastgelegd en bovendien kreeg het bollenland bij Wassenaar de bestemming natuurgebied (het huidige Lentevreugd). De glastuinbouw kreeg uitbreidingslocaties in de Roversbroekpolder en bij Kloosterschuur toegewezen. Afgesproken werd dat het Pact een geldigheidsduur tot 2015 zou krijgen.

 • Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek
  Direct na de ondertekening van het Pact van Teylingen werden stappen gezet om te komen tot een landschapsbeleidsplan voor de regio. Door middel van werkgroepen en centrale bijeenkomsten kwam al in 1996 het landschapsbeleidsplan De Duin- en Bollenstreek, een landschap van betekenis tot stand. Voor de hoofdstukken over natuur en landschap werden door MODB-leden substantiële bijdragen geleverd. In 1999 werd door alle partijen de bijbehorende samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Achteraf moet gezegd worden dat de betekenis voor de verdere besluitvorming van geringe betekenis is geweest. Te veel werden alleen hoofdlijnen aangegeven en concrete gebiedsgerichte plannen werden in de nota als ‘voorbeelduitwerkingen’ gepresenteerd. Dit bracht te veel vrijblijvendheid met zich mee.

 • Landgoed Reigersbos Lisse
  Bij de verkoop van het landgoed Wassergeest aan de stichting Het Zuid-Hollands Landschap in 1997 werd het Reigersbos met dienstwoning buiten de verkoop gehouden. Spoedig bleek waarom. Hier moest een groot landhuis komen waarna het bijbehorende bos een meer parkachtig karakter zou krijgen. In nauwe samenwerking met de Natuurvereniging de Bollenstreek in Lisse werd bezwaar aangetekend. Onze bezwaren leidden er uiteindelijk toe dat in de verkoopakte een bepaling over het onderhoud van het bos werd opgenomen. Het ZHL kreeg het recht periodiek te onderzoeken of het karakter van het oude strandwallenbos in stand was gebleven. Overleg met de toekomstige bewoners over het Beheerplan Reigersbos bracht tenslotte het vertrouwen dat het bos op de strandwal niet zal worden aangetast.

 • Randweg Zuid bij Voorhout
  Samen met de vereniging Groen en Leefbaar Voorhout heeft het MODB zich jarenlang ingezet voor het behoud van de Roodemolenpolder als weidevogelgebied. Toen de aanleg van de zuidelijke randweg niet meer tegen te houden was, hebben wij ingezet op een goede natuurcompensatie. Dit leverde helaas niet het gewenste resultaat op. De ingrijpende aanleg van de randweg werd in 1998 slechts gecompenseerd door voor 5.6 ha grasland een subsidie te verstrekken zodat dit land beheerd kon worden als ‘bloemrijk grasland’.

 • Rijn Gouwe Lijn (RGL)
  Al in een vroegtijdig stadium (januari 2004) werd het MODB betrokken bij de tracékeuze voor de RGL. Het MODB heeft geen principiële uitspraken over nut en noodzaak gedaan. Wel is naar het provinciebestuur aangegeven dat bij de keuze van het tracé kwetsbare gebieden als de binnenduinrand bij Katwijk en de rand van Polder Hoogeweg (weidevogelgebied) buiten schot moeten blijven.

 • Bouwplannen Dijk & Burg
  Ten zuiden van het landhuis Dijk en Burg bevond zich tot omstreeks 2000 een camping. De camping werd opgeheven, maar de eigenaar wilde de mogelijkheid om op dit terrein een groot aantal stacaravans te plaatsen, wel te gelde maken. Het volume van de caravans werd omgerekend tot een bouwvolume voor een aantal villa’s. De heer Beuk, ook eigenaar van het bos langs de Hoogweg, was bereid dit bos aan het ZHL te verkopen en de gemeente Noordwijkerhout was bereid de Hoogweg verkeersluw te maken zodat het bos bij Nieuw-Leeuwenhorst gevoegd kon worden. De villa’s zouden langs het Westeinde worden gebouwd. Toen het plan vertraging opliep, verkocht Beuk alles aan de heer H. Vink. Deze veranderde de plannen en kwam met het voorstel een groot appartementengebouw in het bos te zetten. Samen met anderen werd hier door het MODB fel tegen geprotesteerd. Uiteindelijk leidden onze protesten tot een plan waarbij villabouw buiten het bos zal plaatsvinden. In het bos zullen de natuurwaarden zoveel mogelijk worden hersteld.

 • Uitbreiding glastuinbouw in Elsgeesterpolder
  In verband met het sluiten van enkele glastuinbouwbedrijven en de aanleg van bedrijventerrein Klei-Oost op een glastuinbouwlocatie besloten regiobestuur en provincie de mogelijkheden voor kassenbouw in de Elsgeesterpolder aanzienlijk te verruimen. Het MODB heeft van begin af aan geponeerd dat dan eerst de reeds vastgelegde mogelijkheden die het Pact bood, moeten worden benut. De poging om de uitbreiding in de uiterste zuidpunt van de polder te plaatsen, haalde het niet vooral vanwege de voorgestelde maatvoering van de nieuwe complexen. Uiteindelijk koos de gemeente Teylingen voor variant 2, waarbij aan beide zijden van de oude strandwal kassen zullen komen. Inspreken bij Provinciale Staten in 2009 had nog wel tot gevolg dat met deze bouw pas kan worden begonnen als ook daadwerkelijk de sanering van het oude Rijnsburgse kassengebied ter hand is genomen.

 • Regiovisie
  In samenwerking met stichting Duinbehoud en de stichting Het Zuid-Hollands Landschap publiceerde het MODB in oktober 2006 de Regiovisie Groen, Water en Landschap Duin- en Bollenstreek. In deze nota worden alle natuurgebieden en landschappelijk waardevolle gebieden beschreven. Met lijnen op de kaart is aangegeven welke kerngebieden in het agrarisch landschap van belang zijn en gevrijwaard dienen te blijven van verdere bebouwing. Ook de ecologische verbindingen krijgen hier (weer) de nodige aandacht. De nota werd aangeboden aan de Stuurgroep Pact van Teylingen die besloot dit stuk als beleidsdocument te accepteren.

 • Rapport commissie Heykoop
  In opdracht van gedeputeerde staten van Zuid-Holland werd een commissie ingesteld die moest onderzoeken op welke wijze bollengrond die verloren gaat, gecompenseerd kan worden. Dit om de afspraak van minimaal 2625 ha bollengrond in de regio te kunnen handhaven. In februari 2007 presenteerde Heykoop zijn rapport. Hierin werden drie manieren genoemd om bollengrond te genereren: a. opruimen van rommelterreinen, b. omwerken van tweedeklas naar eersteklas bollengrond, c. omspuiten van enkele graslanden. Bij die graslanden werd als eerste locatie het grasland van Oud-Leeuwenhorst genoemd. In mei 2007 stuurde het MODB een brief aan GS waarin gepleit werd voor behoud van Oud-Leeuwenhorst. In deze brief werden enkele alternatieve graslandlocaties genoemd waarvan het omspuiten minder ingrijpend voor natuur- en landschap zou zijn.

 • Masterplan Keukenhof
  Het belangrijkste deel van dit plan voor het MODB was de uitbreiding van de parkeerplaats-oost. Omdat hiervoor ongeveer 10 ha goede bollengrond verloren zal gaan, moet dit elders gecompenseerd worden. Plannen om hiervoor grasland op het landgoed zelf om te spuiten tot bollengrond riepen veel protesten op, niet alleen van het MODB, maar ook van het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) en de LTO. Tenslotte kon het MODB zich vinden in de aanwijzing van een perceel grasland langs de Tweede Poellaan als eventueel compensatiegebied. Het MODB bleef bezwaar maken tegen de omvang van de nieuwe parkeerplaats. Bij het berekenen van de benodigde capaciteit wordt uitgegaan van het aantal auto’s op enkele topdagen per jaar, waarbij elke parkeerplaats slechts eenmaal per dag zal worden gebruikt. Begin 2010 keurde de provincie het Masterplan goed met daarbij de bepaling dat het grasland aan de Tweede Poellaan behouden zal blijven. Compensatie moet elders worden gezocht.

 • Greenport Ontwikkelings Maatschappij GOM
  Besluiten over regionale ruimtelijke ontwikkelingen waren vanaf 1996 grotendeels in handen gelegd van de Stuurgroep Pact van Teylingen. Hierin waren de natuurorganisaties ook vertegenwoordigd. Omdat dit als weinig efficiënt werd ervaren namen in 2008 de Wethouders Ruimtelijke Ordening van de regiogemeenten het initiatief om te komen tot een nieuwe structuur. Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van de Greenport Ontwikkelings Maatschappij in 2009. Het proces dat hiertoe leidde werd door MODB, CHG, Duinbehoud en Zuid-Hollands Landschap als zeer onbevredigend ervaren. Na enkele gesprekken met de projectleiders mede naar aanleiding van een uitvoerige zienswijze, heeft het MODB besloten zich constructief in dezen op te stellen. Het MODB zal samen met andere maatschappelijke organisaties en ambtenaren van de betrokken gemeenten overleggen over zaken die de Ruimtelijke Ordening van de streek betreffen. Dit overleg in het zogenaamde Greenporthouse vindt bijna maandelijks plaats.